1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för användning av inköpsportal med företagsrabatter och erbjudanden (”Portalen”) som tillhandahålls av Förhandlat Norden AB, org. nr 559203-3871 (”Förhandlat”). De Allmänna Villkoren reglerar tillsammans med användaravtalet (tillsammans ”Avtalet”) förhållandet mellan Förhandlat och Kunden avseende Portalen.

1.2 Genom Portalen kan Användare ta del av vid var tid gällande rabatter och andra erbjudanden vilka upphandlas av Förhandlat. Förhandlat har rätt att ensidigt ändra, lägga till, eller ta bort rabatter och erbjudanden, och utbudet förändras löpande.

2 Definitioner

Användare är en fysisk person som använder Portalen.

Kunden är den juridiska person som ingått avtal om användning av Portalen.

Leverantör är de företag och organisationer som Förhandlat upphandlat rabatter och erbjudanden hos.

3 Tjänstens omfattning

3.1 Avtalet ger Kunden en icke-exklusiv licens med rätt att använda Portalen och ta del av de rabatter och erbjudanden som förmedlas därigenom.

3.2 Förhandlat tillhandahåller Portalen, vari Kontohavare kan ta del av rabatter och erbjudanden från olika Leverantörer som upphandlats av Förhandlat. Kunden är ansvarig för Användares användning av Portalen.

3.3 Utbudet av rabatter och erbjudanden i Portalen kan komma att förändras över tid. Förhandlat har rätt att ändra omfattningen och innehållet i Portalen utan Kundens medgivande.

3.4 Avtalet mellan Förhandlat och Kunden avser användning av Portalen och åtnjutande av rabatter och erbjudanden som är tillgängliga från tid till annan.

3.5 När Kunden tar del av erbjudanden eller rabatter i Portalen ingår denne avtal direkt med respektive Leverantör. I sådant avtal är Förhandlat inte part.

3.6 Förhandlat har inget avtalsförhållande till någon Användare i relation till detta Avtal.

4 Kundens åtaganden

4.1 Kunden åtar sig att använda Portalen på ett sätt som inte strider mot Avtalet, lagar, regler, andra föreskrifter eller myndighetsbud, eller mot vad som kan betraktas som god sed.

4.2 Kunden åtar sig att behandla användaruppgifter och lösenord på ett säkert sätt så att de inte är åtkomliga för obehöriga. Kunden ansvarar för att tillse att Användare gör detsamma.

4.3 Kunden åtar sig att ta del av information och instruktioner som tillhandahålls av Förhandlat samt att hålla sig uppdaterad med vid var tid gällande Allmänna Villkor.

4.4 Kunden åtar sig att ta del av de villkor som gäller för respektive Leverantörs erbjudande. Kunden är införstådd med att beställning i Portalen innebär godkännande av Leverantörens villkor för erbjudande eller rabatt i Portalen.

5 Förhandlats Åtaganden

5.1 Förhandlat åtar sig att tillhandahålla Portalen i enlighet med vid var tid gällande Allmänna Villkor.

5.2 Förhandlat åtar sig att tillhandahålla uppdateringar av Portalen.

5.3 Förhandlat åtar sig att tillhandahålla information och kundservice avseende frågor om användning av Portalen. Sådan information och service ska tillhandahållas i den utsträckning det är skäligt eller behövligt.

5.4 Tidpunkterna för när Förhandlat ska tillhandahålla information och kundservice i enlighet med 5.3 anges på Förhandlats hemsida och kan komma att ensidigt ändras av Förhandlat.

5.5 Förhandlat åtar sig att så snart som möjligt åtgärda anmälda fel i Portalen som, enligt Förhandlats bedömning, på ett allvarligt sätt påverkar funktionaliteten i Portalen.

6 Begränsningar i Förhandlats skyldigheter

6.1 Förhandlat är inte skyldiga att göra kundspecifika anpassningar i Portalen.

6.2 Portalen är under normala förhållanden tillgänglig dygnet runt. Det kan hända att driftstörningar uppstår. Förhandlat ska då vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att avhjälpa sådana driftstörningar.

7 Klagomål

7.1 Klagomål skickas till info@forhandlat.se

8 Avtalstid och uppsägning

8.1 Avtalet gäller från och med att det bekräftats av Förhandlat och gäller tills vidare.

8.2 Kunden äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. 

8.3 Förhandlat äger rätt att säga upp Avtalet med 30 dagars uppsägningstid.

8.4 Vid uppsägning upphör också Kundens rätt att använda de rabatter och förmåner som möjliggörs genom tjänsten.

8.5 Uppsägning av avtalet med Förhandlat är oberoende av Kundens avtal med leverantören. Uppsägning säger inte automatiskt upp det avtal Kunden ingått med leverantören.

8.6 Förhandlat äger rätt att säga upp Avtalet och/eller stänga av Kunden från Portalen med omedelbar verkan om det enligt Förhandlats bedömning föreligger eller kan misstänkas föreligga brott mot Avtalet eller något annat missförhållande som är av betydelse för Förhandlat eller någon Leverantör.

9 Ansvarsbegränsning

9.1 Förhandlat är inte ansvarigt för Kundens utnyttjande av erbjudanden i Portalen eller i något fall för Kundens och Leverantörers mellanhavanden.

9.2 Förhandlat är inte i något fall ansvarigt för skada som uppstått på grund av Användares bruk av tjänsten, eller i övrigt på grund av missbruk, till exempel men inte uteslutande, att någon obehörig person använt Kundens inloggningsuppgifter.

9.3 Parterna skall vara befriade från skyldigheter som kan följa av avtalet i det fall omständighet inträder som ligger utanför Parternas kontroll. Part äger häva avtalet, delvis eller i sin helhet, om sådan omständighet inträder. Hävning skall föregås av en skriftlig framställning om uppsägning med angivande av orsak.

10 Tvistlösning

Parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta allmänna villkor skall i sin helhet lyda under svensk lag. Tvister angående tolkning av allmänna villkor eller användning av Tjänsten, skall Parterna försöka lösa genom uppgörelse i godo. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt, skall tvisten lösas av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

11 Bilaga 1: GDPR

Behandling av personuppgifter och personuppgiftsbiträdesavtal

För Förhandlat är det viktigt att säkra våra kunders integritet genom att uppfylla de krav som ställs för behandling av personuppgifter i den gällande personuppgiftslagen samt dataskyddsförordningen (GDPR) som är tillämplig från och med den 25 maj 2018. Syftet med att bli kund hos Förhandlat är att använda Inköpsportalen och få information från Leverantörer om priser, produkter och erbjudanden utifrån Kundens intressen.

Inom ramen för Tjänsten kan Kunden registrera särskilda intresseområden m m som Kundens Användare är intresserade av. För att kunna göra Inköpsportalen tillgänglig för Kunden och att genom den kommunicera erbjudanden utifrån Kundens registrerade intresseområden måste Förhandlat behandla personuppgifter om Kundens Användare. Kunden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter hänförliga till Kundens Användare och är ansvarig för att överföring av personuppgifter från Kunden till Förhandlat och Förhandlats underleverantörer och samarbetspartners sker på ett lagligt sätt. Kunden är också ansvarig för att det finns laglig grund för behandlingen av personuppgifterna på det sätt som anges häri. Förhandlat ska i egenskap av personuppgiftsbiträde åt Kunden behandla personuppgifterna i enlighet med instruktioner från Kunden, på sätt som finns angivet i dessa AV, samt i enlighet med de instruktioner som lämnas av Kunden till Förhandlat inom ramen för Kundens normala användning av Tjänsten.

För att bistå Kunden med att fullgöra Kundens informationsplikt enligt gällande regler för personuppgiftsbehandling kommer Förhandlat lämna ett meddelande till Kundens Användare när de loggar in på Tjänsten. Syftet med ovan angivet meddelande är att därigenom informera Kundens Användare om hur Förhandlat på uppdrag av Kunden behandlar deras personuppgifter. Informationen ger vidare Användare möjlighet att kontakta Kunden och frånträda sina respektive roller för det fall de inte längre önskar att Tjänsten/ Inköpsportalen, på uppdrag av Kunden ska behandla deras personuppgifter. För att Tjänsten ska fungera kan inte Användare ta tillbaka sitt samtycke till fortsatta behandlingar. I detta fall måste den tidigare Användaren antingen ersättas med en ny Användare alternativt kommer Tjänsten avslutas.

I profilen till Användare registrerar Förhandlat på uppdrag av Kunden personlig grunddata för att kunna kommunicera med dem t.ex namn, e postadress, telefonnummer, titel och liknande uppgifter. Utöver det registrerar Förhandlat på uppdrag av Kunden hur Användare använder systemet och Förhandlats internetsidor vid användande av Tjänsten. De uppgifterna används till att skapa en intresseprofil. Den används för att anpassa sidvisningar på Förhandlats internetsidor i Förhandlats system -t.ex i Inköpsportalen. Så att den ska bli mer relevant för den enskilde Användaren. Upplysningarna är också grunden för att Förhandlats på uppdrag av kunden ska kunna kontakta, samt förmedla information och erbjudanden till Kundens Användare. Om en person är Huvudkontakt på ett företag och beställare på ett annat kommer personuppgifterna behandlas som om personen är Huvudkontakt. Användare kan när som helst uppdatera sina intresseområden. Förhandlat kommer, på uppdrag av Kunden att behandla personuppgifter om Kundens Användare så länge de representerar Kunden i Inköpsportalen.

Som en del av att använda Tjänsten samtycker Kunden generellt till att Förhandlat använder underleverantörer(underbiträden vid behandling av personuppgifter) i och utanför EU/EEA, som t.ex Google (Analytics) och andra bolag i Förhandlat Norden AB. Förhandlat använder Google Analytics som verktyg till att skapa och Dokumentversion 2018:2-VB Senast ändrat 20180308 administrera de intresseprofiler som nämnts ovan. Förhandlat säkerställer behandling av personuppgifter genom avtal med sina underleverantörer. All användning av underleverantörer omfattas av Förhandlat Norden ABs Privacy Policy. Förhandlat ska informera Kunden om byte av underleverantörer. Om Förhandlats underleverantörer finns utanför EU/EEA området – som t.ex Google – ger Kunden Förhandlats befogenheten att säkerställa lämpliga rättsliga grunder för sådana överföringar för Kundens räkning, genom att införa EU-standardavtalsklausuler eller genom att överföra personuppgifter i enlighet med Privacy Shield. Kunden kan ta kontakt med info@forhandlat.se för mer information om underleverantörer eller ställa andra frågor relaterat till personuppgifter och Kundens arbete med intern compliance i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) kapitel 3 samt artikel 32- 36 som innefattar Förhandlatss biträde till Kunden i egenskap av personuppgiftsbiträde enligt dessa AV, med hänsyn tagen till typen av behandling och den information som är tillgänglig för Förhandlat.

Förhandlat ska säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av personuppgifter enligt den dataskyddslagstiftning som gäller för Förhandlat i egenskap av personuppgiftsbiträde till Kunden. Förhandlat ska genomföra systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa en rimlig säkerhetsnivå, med hänsyn tagen till den senaste tekniken och implementeringskostnader i förhållande till den risk som behandlingen innebär, och typen av personuppgifter som ska skyddas. Förhandlat ska i egenskap av personuppgiftsbiträde bistå Kunden som personuppgiftsansvarig med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till typ av behandling och den informationen som är tillgänglig för Förhandlat i egenskap av personuppgiftsbiträde, för att uppfylla Kundens skyldigheter som personuppgiftsansvarig enligt gällande dataskyddslagstiftning avseende förfrågningar från registrerade och allmänt dataskydd enligt dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 32-36. Om Kunden behöver information om säkerhetsåtgärder, dokumentation eller annan information om hur Förhandlat i egenskap av personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter, och sådana förfrågningar innebär att mer information än den standardinformation som tillhandahålls av Förhandlat för att följa gällande dataskyddslagstiftning som personuppgiftsbiträde, och det innebär mer arbete för personuppgiftsbiträdet, kan Förhandlat debitera Kunden för sådana ytterligare tjänster.

Om Kund begärt granskning, revision eller annan compliance-information relaterat till artikel 28 i dataskyddsförordningen (GDPR) och sådan granskning, revision eller begärd compliance-information redan utförts och redovisats i en rapport av en kvalificerad tredje part under de senaste tolv månaderna, och Förhandlat bekräftar att de granskade kontrollerna/informationen inte väsentligt förändrats, är Kunden skyldig att godta de resultat/information som redovisats i sådan rapport i stället för att begära en ny granskning, revision eller liknande. Förhandlats ska radera eller återlämna personuppgifter som behandlats för Kundens räkning till Kunden vid avslutande av kundrelationen med undantag för sådana uppgifter som Förhandlat är skyldig att bevara enligt lag.